Wüstenrot vypověděla starou smlouvu: přidělení cílové částky

Stavební spoření, hypoteční, překlenovací a jiné úvěry, normy a předpisy

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod Pavel 11 21. 5. 2014 17:42

Některým pro inspiraci uvádím svou již druhou odpověď, kterou jsem společnosti Wüstenrot zaslal poté, co mi sdělili, že na výpovědi trvají a pouze mi odcitovali definici přidělení cílové částky a zcela ignorovali ostatní ustanovení VOP:

Jméno příjmení
Ulice a č.p.
Město

Wüstenrot stavební spořitelna a.s.
Na Hřebenech II 1718/8
140 23 Praha 4

Ostrava, dne......................

Neplatnost výpovědi smlouvy o stavebním spoření ze dne ..............

Dne ................ jsem obdržel dopis Vaší společnosti, kterým mi oznamujete, že mi ke dni ............... vypovídáte smlouvu o stavebním spoření č. …………., uzavřenou dne ................., v souladu s ust. § 7 Všeobecných obchodních podmínek platných v době uzavření této smlouvy o stavebním spoření (dále je „VOP“). Následně uvádíte, že podle citovaného ustanovení je spořitelna oprávněna smlouvu o stavebním spoření ukončit výpovědí od okamžiku přidělení cílové částky, který v mém případě již nastal a je tak oprávněna učinit bez omezení výpovědním důvodem. Dále pak uvádíte, že výpovědní lhůta činí v tomto případě 3 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Vzhledem ke skutečnosti, že Vaši výpověď považuji za neplatnou, dne ............ byl doručen Vaší společnosti můj nesouhlas s podáním výpovědi, na nějž jste reagovali dopisem ze dne .............., a v němž argumentujete tím, že dle § 7 VOP, které jsou součástí smlouvy o stavebním spoření, smlouva končí, mimo jiné, výpovědí smlouvy stavební spořitelnou. Na můj argument, že cílová částka mé osobě do současné doby přidělena nebyla, a proto výpověď z Vaší strany může být dána pouze z důvodů uvedených v odstavci 2 § 7 VOP, uvádíte, že mé osobě cílová částka byla přidělena k .................., což mi bylo oznámeno písemně, a dále vysvětlujete pojem „přidělení cílové částky“ - vyčlenění této částky ze společných prostředků pro přidělení k určitému termínu, z čehož vyplývá, že smlouva o stavebním spoření se nachází v režimu po přidělení cílové částky poté, co účastník stavebního spoření splnil podmínky pro přidělení cílové částky, stanovené VOP.

K Vašemu tvrzení uvádím, že je zcela nepravdivé, jelikož v případě, že jste mé osobě zaslali oznámení o přidělení cílové částky k .............. (které jsem však neobdržel), jednali jste v hrubém rozporu s ustanovením § 8 odst. 5 písm. b) VOP, který stanoví: „ Splnění podmínek pro přidělení a možnost přidělení cílové částky je účastníkovi oznámeno písemně, tzv. nabídkou na přidělení cílové částky.“ Z dikce tohoto znění je zcela zřejmé, že pokud mé osobě bylo, jak uvádíte, Vaší stavební spořitelnou zasláno nějaké oznámení, mělo se jednat, v souladu s VOP, o oznámení o možnosti přidělení cílové částky, učiněné nabídkou na její přidělení. Pokud bylo Vaší společností na adresu mé osoby zasláno cokoli jiného, než nabídka na přidělení cílové částky, bylo toto učiněno v rozporu s VOP. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem od Vaší stavební spořitelny, žádné vyrozumění o splnění podmínek pro přidělení cílové částky a o možnosti přidělení cílové částky formou písemné nabídky na přidělení cílové částky neobdržel, nemohl jsem na toto ani reagovat a tím pádem nereagoval. Pokud by mi Vaše nabídka na přidělení cílové částky byla doručena, tuto bych odmítl, kdy v tomto případě by byla Vaše stavební spořitelna nucena postupovat v souladu s ust. § 8 odst. 7 písm. a) VOP, jež stanoví: „Odmítne-li účastník nabídku na přidělení cílové částky … je smlouva o stavebním spoření označena jako nepřidělená a je z dalšího procesu přidělování vyřazena.

Z výše uvedeného je zřejmé, že se v uvedených ustanoveních VOP, týkajících se mnou uzavřené smlouvy, hovoří pouze o nabídce na přidělení cílové částky, nikoliv o jejím automatickém přidělení. Z označení smlouvy termínem „nepřidělená“, v případě neakceptování této nabídky, pak rovněž jednoznačně vyplývá, že cílová částka přidělena nebyla. Ve VOP je stanoveno, že takováto smlouva je z dalšího procesu přidělování vyřazena, tedy je zcela nepochybné, že proces přidělování cílové částky nebyl dokončen jejím přidělením, kdy proces přidělování zcela nepochybně a logicky předchází samotnému přidělení cílové částky, neboť proces „rozhodování“ je vždy procesem předcházejícím vydání rozhodnutí a vydáním rozhodnutí je tento proces ukončen.

Skutečnost, že k přidělení cílové částky dosud nedošlo, je evidentní taktéž z ustanovení odst. 6 § 8 VOP, v němž je v odst. a) stanoveno, že přijetí přidělení cílové částky je účastník povinen oznámit Wüstenrotu nejpozději do 15. dne v měsíci, ve kterém má dojít k přidělení. Z tohoto ustanovení VOP je rovněž zcela zřejmé, že k přidělení má teprve v rámci procesu přidělování dojít, nikoli že k němu automaticky dojde. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem nabídku na přidělení cílové částky od společnosti Wüstenrot neobdržel, a tím pádem přidělení cílové částky ani nepřijal, byla Vaše společnost povinna postupovat dále, jak je již výše uvedeno, v souladu s ust. § 8 odst. 7 písm. a), tedy vyřadit smlouvu z dalšího procesu přidělování a označit ji jako nepřidělenou, a to zcela logicky z důvodu, že k přidělení cílové částky nedošlo. V případě, že by k přidělení cílové částky skutečně došlo i po nepřijetí či odmítnutí nabídky na přidělení cílové částky, zcela logicky by VOP nestanovily povinnost označit takovouto smlouvu termínem nepřidělená, ale kupř. termínem nepřijatá, či odmítnutá. Taktéž z ust. § 8 odst. 4 VOP, jímž je upraveno cílové ohodnocovací číslo a jenž stanoví: „Dosažení cílového ohodnocovacího čísla smlouvy je jednou z podmínek, aby účastníkovi mohlo být nabídnuto přidělení cílové částky, je zřejmé, že přidělení cílové částky musí být účastníkovi společností Wüstenrot toliko nabídnuto, nikoliv, že je cílová částka automaticky přidělena bez projevu souhlasné vůle účastníka.

Z výše uvedených důvodů tedy trvám na tom, že vypovězením smlouvy o stavebním spoření č. …….. mé osobě, z Vaší strany, byla hrubým způsobem porušena výše uvedená ustanovení VOP, a proto nadále Vaši výpověď považuji za neplatnou.

V případě, že do 30-ti dnů od převzetí tohoto opakovaného oznámení o neplatnosti výpovědi smlouvy o stavebním spoření č. …….., neobdržím od společnosti Wüstenrot písemné oznámení o uznání neplatnosti této výpovědi, bude mou osobou podána žaloba na prohlášení neplatnosti výpovědi soudem, čímž Vám vzniknou další zbytečné náklady (náklady soudního řízení, náklady právního zastoupení apod). Z tohoto důvodu tento dopis pokládejte již za poslední výzvu před podáním žaloby u soudu.

S pozdravem

Jméno a příjmení


okud mi neodpoví, uvažuji, že počkám ještě, zda mi pošlou finanční částku složenkou a do žaloby pak zakomponuji dále porušení ust. § 1 odst. 2 písm. d) VOP, v němž se Wüstenrot zavazuje poskytnout účastníkovi při splnění podmínek účelový úvěr ..., a dále ustanovení § 7 odst. 6: Končí li smlouva výpovědí jednoho z účastníků ( účastníky smlouvy kterou jsem uzavřel jsem samozřejmě já a Wüstenrot stavební spořitelna) nebo dohodou stran po uplynutí pěti let od uzavření smlouvy a účastník se vzdá nároku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, vyplatí Wüstenrot účastníkovi uspořenou částku ..., neboť spořitelna se zavázala poskytnout mi při splnění podmínek účelový úvěr a já jsem se nároku na poskytnutí úvěru dosud nevzdal, pouze jsem nereagoval na nabídku možnosti přidělení cílové částky, jelikož mi žádná taková nabídka učiněna nebyla.

Tak snad výše uvedený text bude pro některé z Vás inspirací a k užitku.

Hezký den všem poctivým, kteří se nesnaží jiného ošidit.

-- 21. 5. 2014 17:45 --

Jen jsem opomněl uvést, že složenku samozřejmě neuplatním, pouze ji připojím k žalobě jakožto důkaz.
Pavel 11
Návštěvník

Odeslat příspěvekod dezod20 22. 5. 2014 08:53

Děkuji za informace, dejte prosím sem jejich odpověd hned jak ji dostanete.

Musí zareagovat, že ve smlouvě pokračují i nadále, nemohou Vám zasílat žádnou poukázku, to je v rozporu z jejich VOP. V případě, že to neudělají samozřejmě již soud.

K přidělení cč evidentně nedošlo, tudíž jejich výpověd není a nemůže ani být platná!

D.
dezod20
Návštěvník

Odeslat příspěvekod dezod20 26. 5. 2014 21:39

Zatím nikdo žádná odpověd na dopis pro neplatnost výpovědi?
dezod20
Návštěvník

Odeslat příspěvekod kesam39 30. 5. 2014 09:16

Jsem nový na fóru, tak v případě chyby prosím o shovívavost.
Dotaz k odst. B : Uvádíte, že pokud účastník nesouhlasí s výpovědí, smlouva pokračuje dál. Je to nějak ověřeno či podepřeno. Spořitelna uvádí, že vám - sice zcela proti VOP- zašle složenku a tím pokládá věc za vyřízenou pokud nedojde k žalobě u soudu. Děkuji.
kesam39
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod kesam39 30. 5. 2014 13:51

K pokladům od Pavel 11:
1. Mám naprosto stejný průběh a zkušenosti jak uvádíte vy i další účastníci fóra s W. pokud se týká podání výpovědí z jejich strany. Poslal jsem jim dopisy s nesouhlasy na jimi podané výpovědi s obsahem a argumentacemi přibližně stejnými jak jsou uvedeny ve vašem dopise z 21.5.2014 vč. upozornění, že pro mě nejsou podstatná jen jimi uváděná a jen pro ně vhodná vybraná a jimi interpretovaná tvrzení, ale znění celých VOP. Vždy od nich stejná reakce -naprostá ignorace pro ně nevýhodných ustanovení VOP , která porušili či výpovědí porušují. V lepším případě se snažili obhájit jejich výklad o oprávněnosti jejich výpovědí a že na výpovědích trvají.
2. Plně souhlasím jak s vašimi argumentacemi, tak se způsobem jejich uvedení v písemné formě. Pokud dovolíte, použil bych i já větší části dopisu, který jste poslal na W. ( jako vzor ) jako konečné výzvy na uznání neplatnosti jejich výpovědí a to jako poslední pokus a stejně jako vy vyčkám jejich odpovědi a reakce.
3. Stejně jako vy jsem odhodlán na W. podat soudní žalobu na určení neplatnosti jejich výpovědí. Zřejmě by bylo vhodné toto pak koordinovat resp. asi nejvýhodnější by bylo potom podat žalobu hromadnou . Nejsem právník, ale taková žaloba se snad projednává u soudů přednostně nebo má jinou váhu než řada jednotlivých žalob ve stejné věci. I já mám několik smluv a myslím , že na výzvu třeba na tomto fóru by se přidali i někteří další. Pokud se nepletu, pro hromadnou žalobu je to od 10 žalob , ale chtělo by to ověřit u právníka.
4. Doporučoval bych, aby pokud někdo dostane ve věci výpovědí od W. nějaké nové vyjádření nebo stanovisko, tak nechť je zveřejní co nejdříve na tomto fóru, tak aby i ostatní mohli co nejříve reagovat.
kesam39
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod vlaju 30. 5. 2014 22:48

to kesam:
Také nejsem právník,ale hromadnou žalobu bohužel český právní řád nezná. Můžete pouze vzájemně ladit své jednotlivé kroky.

Jak oba píšete, mám pocit, že dokud nebude pod výzvou podepsaná advokátní kancelář, dopis se vůbec nedostane na správný stůl. Vypadá to, že se tím nikdo ani nezabývá a jak je zvykem, odesílají se vzorové odpovědi, aniž by si někdo VOP snad alespoň přečetl.
vlaju
Diskutér

Odeslat příspěvekod Pavel 11 31. 5. 2014 08:32

Hromadnou žalobu skutečně podat nelze, pouze lze požadovat projednání jednotlivých žalob v jednom řízení z důvodů shodného jednání spořitelny vůči účastníkům. Já jsem již obdržel druhou odpověď na můj nesouhlas, samozřejmě zamítavou, tak jsem prozatím podal tr. oznámení pro podvod, neboť se mne zdůvodněním výpovědi snaží spořitelna uvést v omyl a sebe tak obohatit, takže před podáním žaloby ještě počkám na prošetření Policií ČR, kdy jakožto poškozený mám právo nahlížet do spisu a tím pádem mám právo seznámit se i s jejich "nezávislou právní analýzou", kterou Wüstenrot v odpovědi, kterou mi zaslala, zmiňuje, ale z níž k vyvrácení mých argumentů nepoužila nic. Opět pouze citují pojem přidělení cílové částky, ale vysvětlení, proč jsou, dle VOP, povinni účastníkovi, v rámci procesu přidělování, nejprve zaslat písemnou nabídku na možnost přidělení cílové částky, když dle jejich výkladu je cílová částka přidělena jaksi automaticky, jsem se samozřejmě nedočkal. No a ještě mi vysvětlili, že označení smlouvy pojmem "nepřidělená", pokud tato jejich nabídka není účastníkem akceptována, nemá vliv na to že fakticky byla cílová částka přidělena. Tedy v případě, že něco je přiděleno, zcela logicky Wüstenrotem je toto označeno jako nepřiděleno. Takže, jak jsem již uvedl na facebookových stránkách Wüstenrotu, soudní úředník, v duchu jejich logiky, až bude v uvedené věci soudcem vydáno rozhodnutí a toto nabude právní moc, uloží spisový materiál do archívu a označí jej termínem "nerozhodnuto". Na podkladě písemné komunikace s Wüstenrotem jsem dospěl k názoru, že s plzeňskými právníky nemá cenu komunikovat přímo, ale jen prostřednictvím soudu či policie.

-- 31. 5. 2014 08:39 --

Jinak svou odpověď jsem zde umístil jako inspiraci pro ostatní, takto výpovědí poškozené osoby. Kdo má zájem, ať klidně mé argumenty použije ve svém upozornění na neplatnost výpovědi.
Pavel 11
Návštěvník

Odeslat příspěvekod kamey 4. 6. 2014 16:15

Prosím o info, kdo má k RSTS. Smlouva z roku 2006, CČ 200.000. Naspořeno cca 40.000, platby měsíčně 500. Informace o změně úrokových sazeb (došlo poštou a poradce je neustále otravuje telefonicky)- od 1.9. na 1% ročně, pokud nepodepíší změnu podmínek.
Nabídka:
1) převod na aktuální spořící tarif se sazbou 1,5% ročně, nebo

2) vypovědět a do 30.11. stávající sazba 2 % ročně.

3) uzavřít novu smlouvu s 1,5 % ročně. (Sleva na poplatku až 1000).

Nelíbí se mi, že byla zaplacena úhrada za CČ, která nebyla ani náhodou využita a jednostranný krok ze strany SS. Nabídka na nové smlouvě je vyšší než na stávající, pokud nepřejde na nové podmínky = tak trochu vydírání. Ani jedna varianta se mi nelíbí a ráda bych jim napsala odpověď, kdy buď zůstanou stávající podmínky (to co je podepsáno ve smlouvě), nebo vrátí poplatek za uzavření smlouvy. Ale něco mi říká, že to jen zkouší, ale oporu k tomu nikde nemají.

Omlouvám se, ale opravdu nemám momentálně časový prostor studovat podmínky smlouvy a VOP, proto prosím, kdo tu má již nějaké zjištěné info o radu. (PS nejsem jejich poradce, smlouvy jsem neuzavírala a ani se ve SS nehodlám nijak angažovat). Paní je v tomto směru negramotná, takže udělá, co jí SS případně řekne :( Díky
kamey
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod ProtiVypovedi 5. 6. 2014 17:32

Pane Pavle11, mohl by jste mi poskytnout i text trestniho oznameni? Opravdu bude treba spolecny postup a doufam, ze mezi stejne postizenymi bude i nejaky pravnik, ktery by mohl vse zastresit. Mozna by bylo vhodne se spojit s D testem, tam se tomu venuji.
ProtiVypovedi
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod outlier 5. 6. 2014 20:40

Se obávám, že s tímhle snižováním po vázací době přijdou brzo všechny spořitelny - 2% jsou dneska dost nadstandard.
Mimochodem, díval jsem na VOP své smlouvy u ČMSS, tam vypadá, že úroková sazba je pevně daná ve smlouvě a pokud nejste pozadu s placením, jen tak to vypovědět nemůžou ani úrokovou sazbu snížit. Co ale asi můžou udělat, je zvýšit roční poplatek za vedení účtu. To podle mě bude další krok ČMSS.
outlier
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod kesam39 8. 6. 2014 06:42

Nemusím jistě zdůrazňovat, že diskuze a výměny názorů na toto téma mají za účel sdělovat si navzájem a pokoušet se vyjasňovat možnosti jak dál pro nás účastníky SS vč. třeba nějakého společného postupu na jednání vůči W. Dovolím si pár otázek a námětů do diskuze s tím, že pokud má někdo možnost jednotlivé záležitosti konzultovat s právníkem, je to pro nás vždy o něco fundovanější.

I z dosavadního svého jednání s W. jsem již přesvědčen, že se s nimi nedá vyjednávat a jedině nějaké soudní řízení by snad mohlo do toho vnést aspoň nějaké vyjasnění. Reagují vždy jedině jejich správným výkladem a jen toho, co se jim hodí z VOP, nikoliv na veškerá ustanovení tam uvedená v komplexním dokumentu.. Na několikery mé jasné důkazy, že když si přečtou jimi vypracované VOP, tak musí uznat, že porušili či nedodrželi tam mnou vyjmenované § nebo jejich odstavce - vždy bez odpovědi, na to nereagují. Nepochybně ví o jejich výrazných pochybeních , ale spoléhají na to, že jednotliví účastníci se těžko budou tahat se soudy v toumto "právním" státě s nejistým výsledkem. Soudy by se i tak táhly řadu let vč. odvolávání se , do ztracena a účastníci by třeba po celou tuto dobu nemuseli mít přístup ke svým penězům.
Nyní jsem obdržel od W. dopis, v něž se m-j. uvádí, ža pro přidělení cílové částky není nutný a k t i v n í přístup účastníka, jinými slovy je to jen v pravomoci W. ! O provádění postupu dle § 8, odst. 4-7 VOP , nabídce atd.nebo informaci účastníka o jimi "provedeném přidělení" ani zmínka.

1. K příspěvku dezod 20 z 21.5.2014, odst.B.
Uvádí se zde, že i když dá W. výpověď , nic to na platnosti smlouvy nemění a tato pokračuje dál z důvodu nesouhlasu účastníka. Nejsem si zatím tím jistý nebo z čeho čerpáte. Při podání výpovědi třeba zaměstnavatelem zaměstnanci je tento k určenému datu propuštěn a on se musí domáhat u soudu neplatnosti výpovědi. Teprve pokud u soudu pravomocně uspěje se se zpětnou platností domáhá ušlé mzdy atd. Myslíte si, že když je podán účastníkem nesouhlas s výpovědí W. a tato mu "složenkou ?? " poukáže peníze, tak smlouva běží dál ?

2. K příspěvku vlaju ze 17.5.2014.
Uvádíte m.j. že k přidělení cílové částky je nutná aktivita účastníka. Jak jsem uvedl v úvodu - dle W. není.

3. Problematika "hromadné žaloby".
Tento způsob opravdu není zakotven v našem právním řádu, připravují se jen návrhy na tuto změnu za strany hnutí ANO. Jako hlavní zdůvodnění se uvádí kvůli přepracovanosti soudů - nechť si názor udělá každý z nás.
Přesto bych chtěl aspoň , abyste se dle svých možností podívali na stránky :www.hromadnezaloby.cz
a posoudili to. Zda by třeba nešel nějak použít. Jedná se o nástroj umožňující se poškozeným organizovat, získají fundovaného advokáta, služby jsou zcela zdarma, umožňuje poškozeným připojit se kdykoliv k již podaným žalobám nebo vytvořit žalobu novou atd, žaloba má tak právního garanta a odpůrce již nejedná přímo s námi většinou laiky - viz odkaz. Není to tedy přímo hromadná žaloba, ale celá řada stejných či obdobných žalob u jednoho soudu. V některých předchozích příspěvcích bylo správně voláno po nutnosti , aby W. musel souhrnně jednat s právníky a ne jednotlivě s každým z nás jajo právním laike.

4. Co dělat při více než pravděpodobném zaslání "složenek" od W. jednotlivým účastníkům.
Jinými slovy jak postupovat ? Lze odmítnout převzetí složenky od doručovatele ? Není to jako v případě některých obsílek třeba od soudu apod. - t.j. má se za to, že zásilka byla doručena ?
Anebo přijmout složenku, ale peníze nervybírat ? To by se asi i muselo tak udělat v případě podání soudní žaloby, protože asi nelze dosti dobře peníze vybrat, roky se soudit a pokud bychom soud vyhráli, pak je znovu dávat do SS s požadavkem na doplacení způsobené újmy ?

Už jsem toho napsal dost, teď je řada na dalších.
Od Pavel 111 všichni očekáváme také výsledky a přístup k podání trestního oznámení - děkujeme.

Očekávám- a asi nejen já- vyjádření k výše popsanému , další diskuze, odpovědi i náměty jak postupovat dále.
kesam39
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod wikiw 10. 6. 2014 14:32

Oslovil jsem autora článků zabývajících se analýzou VOP stavebních spořitelen na serveru měšec.cz, zda by se nepodíval i na VOP z let 2002-4 a nevyjádřil se k nám podaným výpovědím. Zde je jeho odpověď:

V případě výpovědí, které rozesílá Wüstenrot stavební spořitelna jde skutečně o problém, zda byla smlouva přidělena i v případě, kdy klient s přidělením nevyjádřil souhlas (tzv. přijetí přidělení).

Pojem "přidělení" není upraven obecným právním předpisem, jde o termín, který v tomto kontextu používají pouze stavební spořitelny. Proto je při výkladu nutno vycházet ze smlouvy dané stavební spořitelny (každá stavební spořitelna formuluje přidělení svým vlastním způsobem, Stavební spořitelna České spořitelny pojem "přidělení" nepoužívá vůbec).

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Wüstenrotu, které jsou součástí smlouvy (tj. VOP účinné od 1. 10. 2002), jsou v tomto ohledu nejednoznačné.

Podle § 8 odst. 2 je podmínkou přidělení pouze dosažení určitých časových a finančních limitů. Aktivní přijetí přidělení zde není uvedeno jako podmínka. Rovněž § 8 odst. 6b říká, že k přidělení dojde "k poslednímu dni 3. měsíce následujícího po splnění podmínek pro přidělení". Tyto dva odstavce tedy podporují výklad, dle kterého není pro akt přidělení potřebné, aby klient aktivně jednal (přijal přidělení).

Na druhé straně je zde § 8 odst. 7, dle kterého je smlouva označena jako "nepřidělená" a je "vyřazena z procesu přidělování", pokud klient přidělení nepřijme. Navíc je z nadpisů odstavců 5, 6 a 7 v § 8 zřejmé, že přidělení je výsledkem určitého procesu, který je v těchto odstavcích popisován. Proto je také nutno již citovaný § 8 odst. 6b číst v kontextu celého odstavce 6 - tedy tak, že k přidělení dojde teprve poté, co jsou nejen splněny podmínky uvedené v § 8 odst. 2, ale až poté, co klient oznámí stavební spořitelně přijetí přidělení (§ 8 odst. 6a). Také § 8 odst. 4 a odst. 5b mluví o "nabídce" přidělení.

Osobně se domnívám, že věcně správný je ten výklad, podle kterého je pro přidělení nutný souhlas klienta (přijetí přidělení). Daný spor je však spíše právní povahy a proto je rozhodující text smlouvy a VOP. V případě, že by se text VOP ukázal jako nejasný, je možno využít § 1812 Občanského zákoníku (Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.).

Pokud se stanoviskem stavební spořitelny nesouhlasíte, doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc. Já osobně nejsem právník a služby v tomto oboru neposkytuji.

S pozdravem
Petr Kielar
http://stavebky.cz
wikiw
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Patapufa 26. 6. 2014 12:07

Pavel 11 píše:Žalobu budu podávat samozřejmě na vyslovení neplatnosti výpovědi.

Dobrý den, nevíte jak je to v tomto případě s délkou lhůty na podání žaloby? Počítá se od data uskutečnění výpovědi, nebo od data oznámení (doručení) výpovědi?
Patapufa
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod wikiw 15. 7. 2014 17:17

Má někdo novější informace o jednání Wustenrotu? Už má ukončenou smlouvu? Vystavenou/vyplacenou složenku? Stav žaloby? Podělte se o informace, prosím. Děkuji

U mne dobíhá výpovědní doba (do 31.7.), třetí reakce W. stále stejná: "Podle naší analýzy vypovědět můžeme." Nabídli vrácení poplatku za nedospořenou část cílové částky a už jej i připsali na účet na SS (bez čekání na mou reakci). Poslední dopis už úplně bez odpovědi. Žalobu jsem zatím nepodal.
wikiw
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod outlier 15. 7. 2014 19:48

To vrácení poplatku za nedospořenou část mi přijde férové, to bych bral a nechal to být.
outlier
Diskutér
Uživatelský avatar

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků