ČSOB

Běžné účty, spořicí vklady, termínované vklady, studentské účty, platební karty, přímé bankovnictví

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod Mimonik 7. 9. 2017 16:56

Jo, myslel jsem prebit. Takže sice asi můžu prebit, ale je tam ten týdenní limit, v IB se to změnit nedá a bankéř taky říkal, že to nejde.
Mimonik
Nadšenec

Odeslat příspěvekod Budulinek 16. 9. 2017 11:36

Mimo jiné v přehledu změn VOP od 1.12.

Nově přesouváme do záložky Již nenabízené služby a produkty: ČSOB Spořicí účet, Duo Profit Plus a kreditní kartu World.
Budulinek
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod dr._lukas 16. 9. 2017 18:40

Změny v Podmínkách pro účty
Běžné účty

Měníme ujednání o převodu Dětského konta, ke kterému dochází, jakmile majiteli účtu bude 15 let. Dětské konto v takovém případě převedeme na typ běžného účtu, který je aktuálně v nabídce (dříve uvedeno Plus Konto).
Upřesňujeme ujednání o převodu Studentského konta, ke kterému dochází, jakmile majitel účtu dovrší stanovený věk nebo přestane splňovat podmínky pro jeho vedení. Studentské konto v takovém případě převedeme na typ běžného účtu, který je aktuálně v nabídce.
Návrh změny rámcové smlouvy uveřejníme v pobočkách a na webu jen, pokud to bude vhodné s ohledem na povahu změny (zejména pokud se změna týká všech klientů s určitým produktem). V opačném případě o návrhu změny informujeme pouze ty klienty, kterým je návrh změny určen.

Spořicí účty

Při výpovědi vkladu začne výpovědní doba běžet již v den, kdy je nám výpověď doručena (nikoli až den následující).
Při výpovědi smlouvy ze strany majitele účtu jsou výpovědní doba a počátek jejího běhu stejné jako v případě výpovědi vkladu.

Platební transakce

Nezletilý nebo omezeně svéprávný klient musí být při nakládání s účtem (např. při změně smlouvy nebo jejím ukončení) vždy zastoupen.
Po dosažení zletilosti majitele účtu zaniká zmocnění disponentů (např. rodičů) k zadávání platebních příkazů, u kterých je vyžadován vlastnoruční podpis (např. na tištěném formuláři nebo elektronickém formuláři s biometrickým podpisem).
Sjednáváme tzv. přirůstání úroků z prodlení k výši debetního zůstatku na konci měsíce. To znamená, že úroky z prodlení se nově na konci měsíce přičtou k debetnímu zůstatku a další měsíc bude úročená celá částka.
Klient již nemůže při výpovědi smlouvy stanovit, že ode dne jejího podání nemáme provádět dříve zadané platební příkazy; odvolat je může pouze standardním způsobem.
Platební příkaz nemusíme provést, pokud se důvodně domníváme, že jej podala neoprávněná osoba; je zadaný v rozporu se smluvními ujednáními nebo právními předpisy; na účtu klienta není v požadovaný den splatnosti dostatečný disponibilní zůstatek; klient požaduje jeho provedení později než za 1 rok.
Klient má povinnost seznámit se s pokyny pro vyplnění platebního příkazu (na formulářích či na webu) a dodržet je.
Přidali jsme ujednání zdůrazňující, že pokud k neautorizované platební transakci dojde s využitím platebních prostředků, ke kterým jsou vydány speciální podmínky (např. platební karta a elektronické bankovnictví), řídí se oznamování takové transakce těmito speciálními podmínkami.
Platební příkaz v listinné podobě může být zadán pouze prostřednictvím námi stanoveného formuláře, není-li dohodnuto jinak. Má se za to, že k dohodě došlo, v případě že klient platební příkaz na stanoveném formuláři nepředal, a my jej provedli.
Upřesňujeme, že klient nese ztrátu z neautorizované platební transakce i tehdy, pokud k ní dojde v důsledku jeho hrubé nedbalosti ve vztahu k plnění povinností stanovených na ochranu platebních prostředků a jejich bezpečnostních prvků (např. pokud klient dostatečně nechrání PIN nebo heslo).
Upřesňujeme, že pokud dojde k zadržení bankovek vložených na účet prostřednictvím vkladového bankomatu z důvodu jejich nadměrného poškození, padělání či pozměnění, odepíšeme dodatečně jejich hodnotu z účtu, ke kterému byla vydána platební karta použitá při vložení peněz (nemusí jít tedy vždy o účet, na který byly peníze vloženy).
Rušíme vydávání tiskopisů soukromých šeků.
Nově můžeme zablokovat účty klienta i za účelem započtení naší pohledávky vůči klientovi.
Upravujeme lhůty pro provádění platebních transakcí v rámci zahraničního platebního styku:
vypouštíme lhůtu pro provedení platebního příkazu ve měně neuvedené v našem kurzovním lístku – služba nebyla a není určena fyzickým osobám (nepodnikatelům);
měníme lhůtu pro odvolání jednorázového příkazu k převodu čekajícího na zpracování na pobočce – nově je třeba tento příkaz odvolat alespoň 2 pracovní dny před dnem splatnosti do 14:00;
stanovujeme lhůtu pro odvolání jednorázového příkazu k převodu čekajícího na zpracování prostřednictvím služby elektronického bankovnictví na 1 pracovní den přede dnem splatnosti do 17:00;
stanovujeme lhůtu pro zadání, změnu a zrušení trvalého příkazu k převodu na pobočce – příkaz je třeba zadat, případně již zadaný příkaz odvolat či změnit, nejpozději 2 pracovní dny přede dnem požadované účinnosti do 14:00.
Stanovujeme lhůtu pro výběr peněz ze zrušeného účtu v hotovosti na pobočce – pokud klient požádá o jejich výplatu v provozní době do 16:00, jsou mu vyplaceny tentýž den, jinak až následující pracovní den.

Komunikace s klientem

Nově můžeme požadovat úřední překlad všech dokumentů do češtiny, pokud je klient předloží v jiném než českém jazyce.
Na každém písemném právním úkonu klienta můžeme požadovat úředně ověřený podpis, pokud k němu nedošlo před naším pracovníkem.
Můžeme zastavit zasílání korespondence klientovi, pokud se dříve zaslaný dokument vrátí jako nedoručitelný.
Vypouštíme ujednání o šifrování výpisů zasílaných e-mailem.

Změny v platebních kartách

Týká se Obchodních podmínek pro platební karty

V souvislosti se zákonnými změnami měníme ujednání upravující odpovědnost klienta za ztrátu vzniklou v důsledku neautorizované platební transakce. Klient nese ztrátu do výše limitu stanoveného zákonem kromě případů, kdy ztráta vznikla v důsledku jeho podvodného jednání nebo hrubé nedbalosti ve vztahu k plnění povinností stanovených na ochranu platební karty a PINu.
Ujednání o 30denní lhůtě pro informování klienta o průběhu reklamace nahrazujeme ujednáním, že klienta informujeme v zákonem stanovené lhůtě.

Změny v termínovaných vkladech

Týká se Podmínek vedení účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou a Podmínek vedení účtu ČSOB Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou

Nově můžeme změnit smlouvu stejným způsobem jako obchodní podmínky nebo sazebník – o návrhu změny informujeme klienta s 2měsíčním předstihem s tím, že ji do dne její účinnosti může odmítnout a smlouvu, které se změna týká, bezplatně vypovědět; pokud klient změnu neodmítne, považuje se změna za přijatou.
Nově můžeme změnit smlouvu, obchodní podmínky nebo sazebník i s okamžitou účinností, pokud změna nemá negativní vliv na parametry a cenové podmínky produktu, služby nebo platebního prostředku (např. úpravy výhradně ve prospěch klienta, doplnění nové služby bez vlivu na stávající poplatky, změna názvu bankovního produktu, úpravy vyvolané snahou o zvýšení bezpečnosti bankovních služeb nebo technologickým rozvojem). Klienta o těchto změnách informujeme prostřednictvím elektronického bankovnictví, zveřejněním na webových stránkách, oznámením ve výpisu z účtu nebo e-mailem.

Změny v elektronickém bankovnictví

Týká se Obchodních podmínek pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví a Obchodních podmínek pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví pro majitele účtu bez disponentů

Nové internetové bankovnictví bude dostupné z úvodní stránky ČSOB – www.csob.cz. Dočasně bude pro všechny klienty přístupné i staré internetové bankovnictví. Dobu, po kterou bude staré internetové bankovnictví funkční pro všechny klienty, klientům oznámíme. Po jejím uplynutí bude staré internetové bankovnictví přístupné pouze pro klienty, kteří pro svoji autentizaci a autorizaci právního jednání používají Certifikát, případně Oprávněné osoby zmocněné klientem – právnickou osobou nebo na základě výslovné dohody s ČSOB.
Z podmínek vyjímáme ujednání týkající se rušených služeb Komfortní datová schránka a Komfortní vyúčtování.
Sjednáváme možnost obsluhy účtů nezletilých klientů prostřednictvím elektronického bankovnictví jejich zákonnými zástupci (včetně nakládání s penězi na účtu).

Přehled navrhovaných změn v sazebníku poplatků

Také se chystáme upravit několik položek Sazebníku poplatků ČSOB. Zavádíme nové produkty a naopak některé méně využívané přestáváme aktivně nabízet (majitelé těchto produktů je ovšem mohou i nadále využívat).

Nově přesouváme do záložky Již nenabízené služby a produkty: ČSOB Spořicí účet, Duo Profit Plus a kreditní kartu World.
Do sazebníku poplatků nově zařazujeme: Duo Profit, Spoření s bonusem, Spořicí účet (v cizí měně) a Pojištění pravidelných plateb.
Výběr hotovosti ze spořicího účtu – zavádíme poplatek 70 Kč (dříve zdarma); poplatek za druhý a další příkaz ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě současně rušíme (dříve 50 Kč).
Automatické inkaso plné splátky kreditní karty (měsíční poplatek) – poplatek zvyšujeme na 30 Kč (dříve 20 Kč), splátku kreditní karty můžete učinit zdarma přes internetové bankovnictví nebo smartbanking (zvýšení poplatku se netýká Premium Karty).
Poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k účtu (měsíčně) – poplatek u kreditní karty Standard zvyšujeme na 30 Kč (dříve 20 Kč), pokud však nově kreditní kartou Standard utratíte měsíčně alespoň 3 000 Kč, máte její vedení zdarma.
Vydání tiskopisů soukromého šeku – z důvodu zrušení vydávání tiskopisů soukromých šeků ze sazebníku tuto položku vyjímáme.
Šeky inkasované v jiných bankách – nově budou účtovány náklady zahraničního korespondenta EUR šeku 3 eura.
Opětovné poskytnutí PIN k elektronickému bankovnictví – poplatek rušíme (dříve 100 Kč).
Poplatek z přírůstku depozit nad 100 mil. Kč – zavádíme poplatek ve výši 0,15 % z přírůstku depozit, který je počítán jako rozdíl mezi stavem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. a průměrem zůstatku těchto prostředků od ledna do listopadu téhož roku.

Nové znění dotčených obchodních podmínek a sazebníku poplatků naleznete nejpozději 30. září 2017 na www.csob.cz.
Návrh změn i jednotlivé změny máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti (1. prosince 2017) odmítnout.
V tomto případě máte do uvedeného termínu také právo smlouvu dotčenou těmito změnami s okamžitou účinností zdarma vypovědět.
Pokud navržené změny do uvedeného data neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.

Vaše ČSOB
dr._lukas
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod imaster 19. 9. 2017 17:51

Zdravím. Mám jeden malý dotaz. Na stránkách ČSOB jsem se dočetl, že pokud budu tankovat na pumpách euro oil a platit kartou ČSOB, budu mít cenu za litr o 0,40 Kč levnější. Chci se zeptat těch co už této možnosti využili, jak to vlastně funguje. To mám nějak nahlásit dopředu, že chci platit kartou ČSOB? Nebo to banka nějak srovná ve vyúčtování? A funguje to při platbě debetkou?, nebo kreditkou? , popřípadě oběma?
Díky za odpověď.
imaster
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Smurfik 19. 9. 2017 18:10

Funguje to tak, že přiložíš kartu, terminál ji rozpozná a cenu ti upraví podle natankovaného množství, následně kartu opět přiložíš a už zaplatíš.
Smurfik
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod imaster 19. 9. 2017 18:31

A ještě se zeptám, funguje to s debetkou i kreditkou?
imaster
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod losalamos 25. 9. 2017 14:45

Spuštění nového IB avizováno na 27.9.2017
losalamos
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod dinkylinky 25. 9. 2017 21:26

Jen citace z jejich stránek:
K jakému datu plánujete spustit nové internetové bankovnictví?
Přesný termín zatím stanoven není, o spuštění vás budeme včas informovat zprávou ve vašem internetovém bankovnictví, e-mailem a zprávou v měsíčním výpisu.

Tak jestli 2 dny jsou včasné informování....
Email ani na výpisu samozřejmě nic nebylo.
dinkylinky
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod fremantle 25. 9. 2017 21:40

Tak oni jen píšou, že budou informovat o spuštění, nikoliv, že budou informovat předem... Pokud se jim to podaří rozběhat, tak informovat nejspíš o tom budou právě ve výpisu za září. Stejně ještě nějakou dobu bude v provozu i původní IB (tipuji, že nejméně do konce roku, ale to je nejspíš hodně optimistický odhad), takže pro klienty se toho zase tak moc ještě nezmění. Ona je ČSOB v integraci těchto záležitostí celkem nechvalně proslulá a příliš jim to nejde - když nasazovali Era portál, tak s tím bojovali asi tak dva dny, než se zákazníkům dařilo jakž-takž přihlásit (a to byl začátek pracovního týdne), takže ten datum nasazení zřejmě volili i s ohledem na to (přede dnem pracovního klidu, pak pátek, kdy zřejmě neočekávají velkou aktivitu, hodně lidí si chce prodloužit víkend, tak by ho měli teoreticky celý na vyladění)...
fremantle
Inventář

Odeslat příspěvekod drkarel 26. 9. 2017 05:15

Už se moc těším až z firemního účtu nebudu moci odeslat příkazy. Tam dost často prostě potřebuju poslat peníze dost akutně. :)
drkarel
Inventář

Odeslat příspěvekod Mimonik 26. 9. 2017 08:51

No, me pisou, ze to pustej ...
již 27. září 2017 pro vás spustíme nové internetové bankovnictví
Mimonik
Nadšenec


Odeslat příspěvekod losalamos 26. 9. 2017 20:41

fremantle : ohledně vypnutí staré verze píšou tohle:
Do původního InternetBankingu 24 se začátkem příštího roku již běžní uživatelé nepřihlásí. Protože jste ale disponent účtu právnické osoby, a některé funkce by Vám v novém internetovém bankovnictví mohly chybět, budete mít i nadále přístup do původního InternetBankingu 24.

Pokud obsluhujete firemní produkty, převedeme Vám je do připravovaného elektronického bankovnictví ČSOB CEB (určeno výhradně pro firmy a podnikatele) v nejbližších měsících. V případě, že u nás využíváte produkty jako běžný uživatel, obsloužíte je v novém internetovém bankovnictví. O všem Vás samozřejmě budeme s dostatečným předstihem informovat.

Přijde mi, že tu pupeční šňůru nedokážou odstřihnout.
losalamos
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod fremantle 26. 9. 2017 23:17

Je krátce po půlnoci a už se lze přihlásit, poměrně nezvyklé na ČSOB...

Kdo zná Era portál, tak se žádné překvapení skutečně nekoná, je to vlastně jen přebarvené s několika vylepšeními (již se nepřepíná do původního IB kvůli stáhnutí výpisů a pod.)

Náhled na hypotéku je řešen přepnutím do klientské zóny HB (separátní aplikace, byla v provozu již předtím) - bohužel přepnutí nefunguje "seamless", resp. SSO - nepovede se přihlášení, je nutno se logovat zvlášť, obdobně si lze zvolit další aplikace (ČSOB Investice - fondy) a penzijní portál...
fremantle
Inventář

Odeslat příspěvekod maru.s 27. 9. 2017 03:02

A lze se do IB prihlasit i bez te otravne autorizacni SMS?
maru.s
Návštěvník

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků