FinExpert.cz

Přihlásit se


Předchozí stránka  |  Další stránka

Pojištění SVJ

Offline - Návštěvník Profil 
15. 3. 2021 17:56 Odeslat příspěvek
Našel jsem vyjádření Pragostavu, ale nevím, jak poslat PDF soubor.

-- 15. 3. 2021 17:01 --

PRRGOSTRV
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ VOLENÝCH ORGÁNŮ
Vážení klienti,
v několika předešlých měsících probíhala v rámci sdružení DMS ČR, jehož je BD Pragostav členem, jednání s daňovými poradci, metodiky účtování a zástupci finančního úřadu, kde byla diskutována problematika pojištění odpovědnosti členů volených orgánů společenství vlastníkŮ jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD), S výsledky těchto jednání bychom Vás nyní rádi seznámili.
V minulých letech se běžně dovozovalo, že korporace typu SVJ nebo BD uzavírala příslušnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti členů volených orgánŮ, a to bez jejich jmenovité určení, za účelem naplnění svého zákonem stanoveného účelu, zpravidla s motivem získat pro členství ve voleném orgánu osoby s odpovídajícími osobními vlastnostmi, zejména ochotou přijmout odpovědnost za správu společné věci, a dále zabezpečit uspokojení případných nároků na náhradu škody, které by v důsledku jejich činnosti mohla korporaci vzniknout. Úhrada pojistného byla nahlížena jako závazek korporace, nikoliv jako úhrada za člena voleného orgánu.
Výsledky zmíněných jednání nicméně vedly k odlišnému posouzení dané problematiky, které shrneme níže.
Z pohledu korporace se pojistné, byť plyne ze smlouvy sjednané přímo korporací a bez jmenovité určení dotčených členu volených orgána, považuje za pojistné hrazené společností za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby, které tím podle stávajícího znění S 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů nelze uplatnit jako daňově uznatelný výdaj korporace. Z pohledu člena voleného orgánu je pak pojistné hrazené korporací klasifikováno jako zdanitelný nepeněžní příjem fyzické osoby podle S 6 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona o daních z příjmů, který vstupuje i do vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění.
Nutnost řešení dopadu popsaného odlišného posouzení na rámcovou pojistnou smlouvu BD Pragostav týkající se pojłstenł odpovědnosti členu volených orgánů je zřejmá.
Ve vztahu mezi BD Pragostav a klienty (korporacemi) není třeba provádět žádné změny. Bude zachován stávající postup, kdy BD Pragostav uhradí celkovou částku pojistného za všechny rámcovou smlouvou pojištěné klienty a následně přefakturuje každému z klientŮ pojistné v odpovídající výši.
Ve vztahu mezi korporací a členy volených orgánů je nicméně třeba provést změnu. Vzhledem k tomu, že se pojištění odpovědnosti členu volených orgánů vztahuje věcně převážně na Činnost statutárního orgánu a není ani znám žádný případ, kdy by v rámci daného typu korporace došlo ke vzniku škody v dŮsledku činnosti kontrolního orgánu, lze vycházet z předpokladu, že pojistné se vztahuje především právě ke členŮm statutárního orgánu. Odpovědnost nesou členové statutárního orgánu primárně rovným dílem, proto není-li k tomu dán konkrétní důvod, lze dovodit rovné rozdělení pojistného mezi jeho jednotlivé členy. Výpočet výše pojistného připadajícího na jednoho člena statutárního orgánu pak je možné koncipovat následovně:
Výše pojistného na pojištění odpovědnosti členů volených orgánu : počet členů statutárního orgánu = částka připadající na jednoho člena statutárního orgánu (k přefakturaci, nebo výše jeho nepeněžního příjmu)
Vypořádání pojistného mezi korporací a dotčeným členy se nabízí aktuálně v těchto 2 variantách:
1. Přefakturace na jednotlivé členy
2. Vypořádání v rámci mzdy
Ad. 1, Příslušná část pojistného bude vyfakturována korporací samostatně každému členovi statutárního orgánu. Vystavení faktury zajistí samostatná účetní BD Pragostav na základě pokynu statutárního orgánu. V dŮsledku tohoto postupu nebude pojistné posuzováno jako zdanitelný nepeněžní příjem člena statutárního orgánu a nebude tím mít vliv na vyměřovací základ pro zdravotní a sociální pojištění. Jedná se o nejjednodušší řešení bez dopadł na celkovou výši nákladŮ korporace.
Strašnická 1397/20 Zapsané u rejstříkového
Bytové družstvo 102 OO Praha 10 - Hostivař Soudu v Praze spis. zn. IC: 00034843 info@pragostav.cz
Pragostav T. +420 234 717 805 DrXCV111 415 DIČ: CZ00034843 www.pragostav.cz
Strana 2
Ad 2. Vypořádání pojistného jako nepeněžního plnění v rámci mzdy muže vést k překročení hranice, kdy musí být z příjmů odváděno sociální pojištění (nad 2 999,- Kč za měsíc) a podána přihláška na PSSZ, i když by částka byla překročena pouze 1x za rok (při platbě pojistného). Toto řešení vede k navýšení mzdových nákladŮ korporace a současně i k větší daňové zátěži každého člena statutárního orgánu.
V návaznosti na výše uvedené Vám navrhujeme řešit vypořádání pojistného na pojištění odpovědnosti Členu volených orgánů přefakturací jednotlivým členům statutárního orgánu, a to podle popsaného vzorce. Jste-li toho názoru, že navrhovaný relativně jednoduchý postup není pro Vaši situaci z konkrétních duvodŮ adekvátní, jsme samozřejmě připraveni realizovat řešení odlišné. Zdvořile Vás žádáme o Váš písemný pokyn v této věci.
V případě dotaze ČI nejasností jsme Vám k dispozici.

Lenka Míglová vedoucí ekonomického odboru
Bytové družstvo Pragostav odbor ekonomický Strašnická 1397/20
102 OO Praha 10 (1)
Poslední příspěvek


Offline - Administrátor Profil 
15. 3. 2021 21:01 Odeslat příspěvek
To je tedy slátanina. Takové půlpravdy miluju.

Pojistné - nedaňové dle § 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů - ale to je přece úplně jedno, protože normální SVJ nemá daňové výnosy, takže má všechny náklady stejně nedaňové

Příjem statutára k dodanění to většinou není - protože příjemcem případných pojistných plnění je SVJ, nikoliv statutár - čili nic se statutárovi nedodaňuje.

Dodaňovalo by se pouze v případě, pokud by příjemcem pojistného plnění byl statutár, ale takové pojistky nikdo normální neuzavírá.


Offline - Diskutér Profil 
15. 3. 2021 21:11 Odeslat příspěvek
mzahradnik: už vím, kde vznikla chyba. Mate tě slovo "korporace". To je v podstatě novotvar vymyšlený autory NOZ užívaný pro podskupinu právnických osob, kam spadají spolky (občanská sdružení), SVJ a - také - obchodní korporace.
Ale pouze obchodní korporace se řídí Zákonem o obchodních korporacích.
Podívej se do NOZ, § 210 a následující.

Rop: takže nesouhlasíš s názorem slovutného družstevního svazu, že by si každý člen výboru SVJ měl pojištění platit sám, a není nic proti ničemu, aby pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu dál platilo SVJ? V úvodu dopisu píšou, že problematiku diskutovali s daňovými poradci, metodiky účtování a zástupci finančního úřadu.


Offline - Diskutér Profil 
15. 3. 2021 21:23 Odeslat příspěvek
Chtěl bych, aby nám správu dělalo nějaké bytové družstvo :-D, samozřejmě jako člen výboru bych žádnou pojistku ze svého neplatil a chtít to či napadnout to někdo na schůzi, tak okamžitě z funkce odstupuji a ať si toho kašpara dělá sám.


Offline - Administrátor Profil 
15. 3. 2021 21:28 Odeslat příspěvek
astrapa: stačí použít google, na tohle nepotřebuješ daňového poradce.


Offline - Návštěvník Profil 
15. 3. 2021 21:37 Odeslat příspěvek
Já to nijak neřeším. Asi se mi to nelíbí, ale to je vše, co s tím můžu dělat.
Jen informuji, že tady byl názor, že pokud by si to musel člen platit ze svého, tak s tím praští.


Offline - Diskutér Profil 
15. 3. 2021 21:39 Odeslat příspěvek
Rop: Víc, než Googlu, budu věřit daňovým poradcům, metodikům účtování a zástupcům finančního úřadu, se kterými záležitost diskutovalo slovutné družstevní sdružení.

dr._lukas: No, když kouknu na ty geronty ve většině družstev :D Stačí kouknout do obchodního rejstříku na ročníky členů představenstv a kontrolních komisí.


Offline - Diskutér Profil 
15. 3. 2021 22:20 Odeslat příspěvek
mzahradnik píše
Já to nijak neřeším. Asi se mi to nelíbí, ale to je vše, co s tím můžu dělat.
Jen informuji, že tady byl názor, že pokud by si to musel člen platit ze svého, tak s tím praští.


A vy máte v baráku ještě nějaké družstevní byty? Pokud ne, tak nechápu proč ještě nějaké bytové družstvo pověřujete správou domu.


Offline - Návštěvník Profil 
15. 3. 2021 22:50 Odeslat příspěvek
Tato společnost, kromě toho že to je bytové družstvo, i když nevím, jestli ještě nějaké družstevní byty má, je zároveň správcovská firma pro správu bytových domů. V Praze údajně spravuje mnoho bytových domů. Údajně je to jedna z těch větších společností na správu domů. Výbor si ji vybral.


Offline - Administrátor Profil 
16. 3. 2021 13:12 Odeslat příspěvek
astrapa: kdybys použil google, tak najdeš na dané téma Koordinační výbor z 23. 5. 2001 (od strany 12), který danou problematiku řeší. Tak co, komu věříš? Slovutnému družstvu, nebo zápisu z jednání mezi daňovými poradci a Ministerstvem financí ČR?


Offline - Diskutér Profil 
16. 3. 2021 13:36 Odeslat příspěvek
A jako mám věřit dokumentu starému 20 let, když daňové předpisy se mění pomalu každý měsíc a každý daňový poradce na stejnou otázku odpoví jinak?


Offline - Administrátor Profil 
16. 3. 2021 15:47 Odeslat příspěvek
1. principiálně se nic nezměnilo: Samotný člen statutárního orgánu není subjektem smluvního vztahu.
Jakémukoli daňovému subjektu by neměla vzniknout daňová povinnost pouze na základě toho, že jiné dva subjekty (zde společnost a pojišťovna) vstoupí do vzájemného právního vztahu, případně že na základě tohoto vztahu mezi nimi vznikají a zanikají (např. úhradou) určité smluvní závazky.

2. ustanovení § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů se změnilo od 1. 1. 2001:
1. 1. 2014 se část věty"osoba, na kterou přešlo příslušné právo podle zvláštních předpisů4b)," změnila na "jiná osoba" a změnilo se "poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu," na "poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, bytu nebo rodinného domu" (vliv NOZ)
1. 1. 2015 do zákona se doplnilo, že nebytovým prostorem pro účely tohoto ustanovení není garáž, sklep nebo komora (vliv NOZ)
1. 1. 2017 bylo doplněno, že příjmem jsou i plnění pro rodiného příslušníka
Za dvacet let 3 změny, přičemž dvě vyvolány jen tím, že se změnily pojmy v občanském zákoníku.

Občas je lepší si to přečíst tak jak to platilo kdysi a jak to platí dnes. Jedinou změnou je, že za příjem zaměstnance se považuje i plnění pro jeho rodinného příslušníka. Jaký to má vliv na pojistku statutárního orgánu?


Offline - Návštěvník Profil 
16. 3. 2021 16:28 Odeslat příspěvek
Rop píše
astrapa: kdybys použil google, tak najdeš na dané téma Koordinační výbor z 23. 5. 2001 (od strany 12), který danou problematiku řeší. Tak co, komu věříš? Slovutnému družstvu, nebo zápisu z jednání mezi daňovými poradci a Ministerstvem financí ČR?V té minulé době ale nebyl zákon o obchodních korporacích a NOZ .

-- 16. 3. 2021 15:37 --

Rop píše
1. principiálně se nic nezměnilo: Samotný člen statutárního orgánu není subjektem smluvního vztahu.
Jakémukoli daňovému subjektu by neměla vzniknout daňová povinnost pouze na základě toho, že jiné dva subjekty (zde společnost a pojišťovna) vstoupí do vzájemného právního vztahu, případně že na základě tohoto vztahu mezi nimi vznikají a zanikají (např. úhradou) určité smluvní závazky.

2. ustanovení § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů se změnilo od 1. 1. 2001:
1. 1. 2014 se část věty"osoba, na kterou přešlo příslušné právo podle zvláštních předpisů4b)," změnila na "jiná osoba" a změnilo se "poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu," na "poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, bytu nebo rodinného domu" (vliv NOZ)
1. 1. 2015 do zákona se doplnilo, že nebytovým prostorem pro účely tohoto ustanovení není garáž, sklep nebo komora (vliv NOZ)
1. 1. 2017 bylo doplněno, že příjmem jsou i plnění pro rodiného příslušníka
Za dvacet let 3 změny, přičemž dvě vyvolány jen tím, že se změnily pojmy v občanském zákoníku.

Občas je lepší si to přečíst tak jak to platilo kdysi a jak to platí dnes. Jedinou změnou je, že za příjem zaměstnance se považuje i plnění pro jeho rodinného příslušníka. Jaký to má vliv na pojistku statutárního orgánu?Bod 1) Nebude to úplně pravda. Zde se nejedná o jakýkoliv smluvní vztah, ale o vztah na základě pojistné smlouvy. Pojistná smlouva není obyčejná smlouva , ale zvláštní smlouva, a to "pojistná smlouva" . Pojistná smlouva se řídí zvláštním zákonem a má i jiné, povinné náležitosti. V podstatě obsah pojistné smlouvy je povinný, zákonná úprava určuje, co má obsahovat.
V tomto případě se pojištění sjednává ve prospěch jiné osoby, pojištěného. A pojištěný má být seznámen s obsahem pojistné smlouvy, respektive toho, co se ho týká.
V tomto konkrétní případě členové výboru dopředu vědí, že mají ( někým a nějak ) sjednané pojištění.


Offline - Diskutér Profil 
16. 3. 2021 16:41 Odeslat příspěvek
Rop: mě to přijde logické, co tu píše mzahradnik. Pojistníkem je SVJ, pojištěným je člen výboru, pojistné plnění je vyplaceno ve prospěch SVJ.

Je zájmem člena výboru pojištění sjednat. (Jiná věc je moje pochynost, že jde o hypotetické pojištění, protože mě nenapadá případ, kdy by pojišťovna plnila.)

U akciových společností členové představenstva běžně uzavírají pojištění odpovědnosti za výkon funkce sami a za svoje peníze.

Proč by to mělo být u SVJ nebo bytového družstva jinak?


Offline - Návštěvník Profil 
16. 3. 2021 17:32 Odeslat příspěvek
u pojistek SVJ je vetsinou pojisteni pro vybor v cene + je v zajmu SVJ, jak psal Rop mit toto pojistene, tedy staci na schuzi shromazdeni informovat co vse je v pojistce a nechat si vse schvalit. Pokud shromazdeni schvali, tak je to platne.
Ohledne pojistek pro SVJ - pokud chcete mit co nejlepsi pojistku, je dobre resit pres svaz ( pripadne i mista,kde je zvysene riziko napr povodni - v ramci svazu berou lokalitu jako CR).
Pokud chcete resit jen nektera rizika, pripadne limity, pak je lepsi resit naprimo s pojistovnou. Doporucuji Kooperativu, jelikoz u nich nikdy nebyl problem s plnenim pojistky.
Nahoru

Odeslat nové téma  Odeslat odpověď
Přejít na stránku Předchozí stránka  1, 2, 3, 4, #  Další stránka
Stránka 3 z 4 [ Příspěvků: 57 ]
Předchozí téma | Následující téma
Verze pro tisk


Hledat
Přeskočit na
 

Hledat

Zobrazit v normálním vzhledu
Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies